Informacje


Pellistory typu PC przeznaczone są do pracy w urządzeniach do pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych oraz par cieczy palnych m.in. w metanomierzach, eksplozymetrach, systemach monitorowania atmosfery zagrożonej wybuchem, itp. Przyrządy z pellistorami typu PC mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gdzie zachodzi konieczność monitorowania stężeń gazów jak np.: górnictwo, przemysł chemiczny, gazownictwo, petrochemia, telekomunikacja, gospodarka komunalna, budownictwo, itp. 

Zasada działania pellistora oparta jest na zjawisku spalania katalitycznego (zakres pomiarowy do 100% DGW) lub zjawisku termokonduktometrii (zakres pomiarowy do 100% V/V). Dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy detektora, należy go zabezpieczyć przed bezpośrednią ekspozycją na związki zatruwające i inhibitory (np. silikony, chlorki, ołów, kadm)

Pellistory pracują w układzie mostka Wheatstone’a.

Pellistor katalityczny składa się z elementu aktywnego (SA) oraz elementu kompensacyjnego (SK). Element kompensacyjny (SK) wraz z równolegle połączonym rezystorem kompensacyjnym (RK) zmniejsza wpływ czynników zewnętrznych (gazy zakłócające,  temperatura, wilgotność, itp.) na pracę detektora. Różnica w temperaturze elementu aktywnego, na którym metan jest spalany, i elementu kompensacyjnego powoduje powstanie sygnału nierównowagi mostka Wheatstone’a.

Pellistor termokonduktometryczny składa się z elementu pomiarowego (SP) oraz z elementu referencyjnego (SR). Różnica w przewodnictwie cieplnym gazu mierzonego oraz powietrza wzorcowego, zamkniętego w szczelnej obudowie, powoduje powstanie sygnału nierównowagi mostka Wheatstone’a.

Informacje